Czym zajmują się Piewcy Teiny?

Od rozpoczęcia działalności pomagam początkującym w ich drodze do poznania tajemnic herbaty. Piewcy istnieją dla Ciebie! Abyś mógł poznać ogromne spektrum form w jakich występuje herbata. Masz pytania związane z nią? Pisz do mnie na kontakt@piewcyteiny.pl lub na Facebooku!

Herbata to jedna z moich pasji, a że nigdy nie umiałam usiedzieć na miejscu i zawsze aktywnie rozwijam swoje pasje to Piewcy Teiny cały czas się zmieniają i zapraszają do kolejnych inicjatyw. No i oczywiście codziennie zaparzam czaj! Można to podejrzeć na Instagramie!

Współpraca

Aktywnie promuję kulturę herbacianą w Polsce, informuję o bieżących wydarzeniach związanych z tematyką w kraju i na świecie oraz z gronem herbaciarzy integrujemy środowisko pasjonatów herbaty.

Moje działania to między innymi:

  • prowadzenie warsztatów i prelekcje na temat herbaty,
  • pisanie tekstów informacyjnych na temat herbaty,
  • fotografowanie herbaty,
  • organizacja wydarzeń o tematyce herbacianej,
  • organizacja wydarzeń online o tematyce herbacianej,
  • prowadzenie spotkań herbacianych.

Jeśli chcesz współpracować to napisz na kontakt@piewcyteiny.pl. Prowadzę zarówno działalność komercyjną jak i aktywności w ramach wolontariatu przy projektach społecznych.

Anna Brożyna

Teksty, fotografia, warsztaty, prelekcje, www

Ania gromadzi wiedzę o czaju w ramach projektu Piewcy Teiny. Prowadzi prelekcje i warsztaty herbaciane, zwykłe i wirtualne spotkania z herbatą, organizuje Festiwal Herbaty Zaparzaj! i wspiera inne inicjatywy branżowe. Mimo wielu lat na ścieżce herbaty zawsze stara się pamiętać o początkach, o osobach zaczynających swoją przygodę z tym napojem.

Zawodowo pracuje w firmie farmaceutycznej w IT w Poznaniu. Prywatnie pasjonuje się fantastyką, przez wiele lat koordynowała największy w Polsce Festiwal Fantastyki Pyrkon. Teraz doświadczenie organizacyjne z imprez fantastycznych przelewa na wydarzenia herbaciane.

Uwielbia parzyć herbatę dla innych. Kocha przygotowywać ją w szkle i obserwować jak tańczą liście herbaty. Często się uśmiecha, spędza czas oglądając piękne zdjęcia i cieszy małymi rzeczami.

Magdalena Idzik

Korekta

Absol­wentka kul­tu­ro­znaw­stwa, która od zawsze inte­re­so­wała się wie­loma rze­czami naraz. Kocha podróże, zarówno po Pol­sce, jak i w bliż­sze oraz dal­sze zakątki świata. Ceni przy tym pozna­wa­nie nowych sma­ków kuli­nar­nych. Jest także fanką fan­ta­styki, przede wszyst­kim tej książ­ko­wej i fil­mo­wej. Bez­kry­tycz­nie zako­chana w musi­ca­lach. Przez kilka lat była jed­nym z orga­ni­za­to­rów Festi­walu Fan­ta­styki Pyr­kon.  Lubi rów­nież spo­kojne wie­czory przy książce z dobrą her­batą.

Pil­nuje, by Naczelna Piew­czyni nie zapo­mniała o począt­ku­ją­cych her­ba­cia­rzach i spro­wa­dza ją na zie­mię, gdy zaczyna o her­ba­cie opo­wia­dać już w spo­sób nie­zro­zu­miały (zarówno jeśli cho­dzi o popraw­ność języ­kową, jak i sto­pień skom­pli­ko­wa­nia).

Pro­wa­dzi blog o swo­ich zain­te­re­so­wa­niach: Madziowy Chaos

Powrót na górę